Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Ingangsdatum: 25-05-2018

1. Inleiding

Welkom bij deze website, app of andere online dienst van Brunswick Corporation. Deze Gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke website, app of andere online dienst die een link naar deze Voorwaarden plaatst (gezamenlijk de ‘Website’). Op de hele Website verwijzen de begrippen ‘Brunswick’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ naar Brunswick Corporation en alle gelieerde of dochterondernemingen - waaronder Lankhorst Taselaar/Hohorst en Besto Redding -, samen met hun bestuurders, functionarissen, medewerkers, tussenpersonen, onafhankelijke contractanten en vertegenwoordigers. Brunswick biedt de Website, waaronder alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf de Website, aan personen aan op voorwaarde dat al deze Gebruiksvoorwaarden worden aanvaard (individueel, ‘u’, ‘uw’ of ‘Gebruiker’ en, gezamenlijk, ‘u’ of ‘Gebruikers’).
 
Deze Voorwaarden zijn bindend en u gaat ermee akkoord dat u zich aan deze Voorwaarden zult houden. Deze Voorwaarden zijn van kracht vanaf de hierboven vermelde ingangsdatum. De toegang tot of het gebruik van de Website betekent uw toestemming voor deze Voorwaarden zonder beperking of kwalificatie.  Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken. Brunswick behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden en de inhoud van de Website, waaronder de functies, beschikbaarheid of werking van de Website, te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. We raden u aan om regelmatig de Voorwaarden op de Website te lezen. U stemt ermee in de Website te monitoren op eventuele wijzigingen die daarop zijn aangebracht en dat uw voortgezette gebruik van de Website na het plaatsen van eventuele wijzigingen wijst op uw begrip van en instemming met dergelijke wijzigingen.
 
Voor sommige producten, diensten of delen van de Website kunnen aanvullende of andere voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden op de Website geplaatst in verband met het betreffende aanbod. Als de andere voorwaarden niet overeenkomen met deze Voorwaarden, zullen de andere voorwaarden van toepassing zijn op de betreffende aanbieding.
 
De Website kan links bevatten naar goederen, diensten of inhoud die niet onder ons beheer vallen, waaronder websites of apps van derden waar producten mogelijk beschikbaar zijn om te kopen.  Deze links worden uitsluitend als een gemak en als een extra toegangsweg aangeboden voor het betreffende onderwerp dat beschikbaar is op de gelinkte locatie. Brunswick heeft niet noodzakelijk alle beschikbare onderwerpen op de gelinkte locatie beoordeeld en is er niet verantwoordelijk voor, noch voor enige goederen, diensten, inhoud of producten die mogelijk worden aangeboden. Het opnemen van links naar andere websites of apps mag niet worden gezien als een goedkeuring van de inhoud van gelinkte websites of apps, en er kunnen andere bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van gelinkte websites, apps of aankopen die op die locaties worden gedaan. Brunswick is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, apps of diensten of enige verliezen, schade of andere aansprakelijkheden die het gevolg zijn van het gebruik van websites, apps, goederen, diensten, inhoud of producten waarnaar op de Website wordt verwezen. Sommige producten van Brunswick worden te koop aangeboden door onafhankelijke dealers of externe retailers en de aankoop van een dergelijk product is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van het toepasselijke contract voor verkoop, lease of verkoop op afbetaling of een andere vorm van overeenkomst. 

2. Privacybeleid

We hebben een privacybeleid dat van toepassing is op de Website. Het bevat belangrijke informatie over de manieren waarop wij gegevens over u verzamelen, gebruiken en delen.  We raden u aan om het te lezen, zodat u uw keuzes met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens begrijpt.  Ons Privacybeleid wordt beschouwd als onderdeel van deze voorwaarden.

3. Mogelijkheid om Gebruiksvoorwaarden te accepteren

U bevestigt dat u meerderjarig bent, wettelijk bindende overeenkomsten kunt afsluiten volgens de toepasselijke wetgeving, en volledig bekwaam en competent bent om de overeengekomen voorwaarden, bepalingen, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties aan te gaan in deze Voorwaarden en om u te kwalificeren voor, zich te houden aan en te voldoen aan deze Voorwaarden.  

4. Accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

De informatie op de Website is alleen voor informatiedoeleinden. Hoewel Brunswick redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website correct is, kan accuraatheid, volledigheid en tijdigheid niet worden gegarandeerd. Brunswick aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting voor de accuraatheid, volledigheid of tijdigheid van informatie op de Website. De Website mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van belangrijke beslissingen zonder voorafgaande of meer accurate, volledige of tijdige informatiebronnen te raadplegen. 
 
Brunswick verklaart noch garandeert dat een product of dienst afgebeeld of vermeld op de Website momenteel beschikbaar is voor verkoop of in productie is, of is getest voor commercieel gebruik. Ongeacht de op de Website gepresenteerde informatie, behoudt Brunswick zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving producten en diensten, waaronder modellen, onderdelen, accessoires en andere artikelen, stop te zetten of de specificaties op elk moment te wijzigen zonder enige verplichtingen. Informatie op de Website vormt geen bindend aanbod om producten of diensten te kopen of verkopen of om producten of diensten beschikbaar te stellen in uw regio. Brunswick verklaart niet en garandeert niet dat vacatures die op de Website zijn afgebeeld of worden vermeld, momenteel beschikbaar zijn. Informatie op de Website met betrekking tot vacatures is geen bindend aanbod van werk.

5. Gebruik van de Website en Gedragsnormen

Voor het handhaven van de integriteit van de website en de ervaring van gebruikers gaat u ermee akkoord de website of de inhoud ervan niet te misbruiken. U mag bijvoorbeeld geen van de volgende zaken doen (of proberen te doen), of anderen aanmoedigen of helpen om een van de volgende zaken te doen:
 
Verstoren of hinderen van de normale werking en navigatie van de Website of de beschikbaarheid van de Website voor andere Gebruikers.
 
Maatregelen omzeilen die wij gebruiken om de toegang tot de Website of bepaalde inhoud die beschikbaar is op de Website te beperken.
 
Toegang tot de Website verkrijgen met behulp van een ongeautoriseerde ‘robot’, ‘spider’, ‘scraper’ of andere geautomatiseerde middelen.
 
Opgeven of gebruiken van een valse naam, e-mailadres of andere contactgegevens, zich voordoen als iemand of entiteit of anderszins uw identiteit, betrokkenheid of de herkomst van materialen die u verzendt verkeerd doen voorstellen.
 
De Website, of een deel van de inhoud, weergeven in een ‘kader’ of anderszins in verband met andere inhoud of handelsmerken, of op enige andere manier die Brunswick van inkomsten zou kunnen beroven of ten onrechte een relatie zou kunnen suggereren tussen ons en een derde partij.
 
Commercieel gebruik maken van de Website of de inhoud ervan, inclusief het verzamelen of gebruiken van gegevens over ons productaanbod, beschrijvingen, afbeeldingen, prijzen en verkoopvolumes, behalve indien we dit specifiek autoriseren.
 
Een link naar de Website onderhouden vanaf een andere commerciële website dan de geautoriseerde website van een distributeur van producten van Brunswick, of een link naar de Website onderhouden waarvan wij u vragen om deze te verwijderen.
 
Verzenden naar of via de Website van virussen, spyware, adware of andere schadelijke code, politieke campagnecommunicaties, kettingbrieven, massamailings of elke vorm van ‘spam’.
 
Ontmantelen, decompileren of anderszins reverse-engineering van software of andere technologie die wordt gebruikt in of beschikbaar is via de Website.
 
De Website gebruiken om te adverteren of promotie te maken voor andere goederen of diensten dan die van Brunswick.
 
De Website gebruiken om persoonsgegevens over andere gebruikers te verzenden of te verzamelen.
 
De Website, of inhoud van de Website, gebruiken om te adverteren of een beroep te doen op een andere persoon, entiteit of oorzaak, of anderszins om met ons te concurreren of illegaal of opzettelijk te handelen tegen onze zakelijke belangen of reputatie in.
 
Als u deze paragraaf schendt, kunnen we uw toegang tot de Website beëindigen, andere herstelmaatregelen nemen en rechtsmiddelen nastreven die zijn toegestaan. Beëindiging van toegang of gebruik van de Website doet geen afbreuk aan en tast geen rechten of vrijstellingen aan waartoe Brunswick mogelijk gerechtigd is bij wet of billijkheid.

6.  Accounts:

De Website biedt u de mogelijkheid om een gebruikersaccount aan te maken voor toegang tot bepaalde functionaliteit die wordt aangeboden via de Website (een ‘Gebruikersaccount’). Deze paragraaf, ‘Accounts’, stelt aanvullende voorwaarden vast die van toepassing zijn op Gebruikersaccounts.  
 
U mag voor elke Website slechts één Gebruikersaccount aanmaken en bezitten, en u mag geen Gebruikersaccount van iemand anders gebruiken. Brunswick heeft bepaalde gegevens nodig om een gebruikersaccount aan te maken. We kunnen u vragen om andere gegevens te verstrekken die optioneel is. Wanneer we u om gegevens vragen om een gebruikersaccount aan te maken, moet u Brunswick voorzien van accurate en volledige gegevens. U moet ook uw account bijwerken wanneer de gegevens die u ons hebt verstrekt wijzigen. U kunt dit doen via het accountgedeelte op de betreffende Website of door contact met ons op te nemen via privacy@brunswick.com. Brunswick kan de gegevens die u verstrekt bij het maken van een Gebruikersaccount gebruiken zoals uiteengezet in haar Privacybeleid en andere bepalingen van deze Voorwaarden.
 
U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de verificatiegegevens van uw Gebruikersaccount, zoals de namen en wachtwoorden voor het aanmelden bij uw account, en u mag niet toestaan dat uw Gebruikersaccount door iemand anders wordt gebruikt.  U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Gebruikersaccount. Als u redenen hebt om aan te nemen dat een onbevoegde persoon uw Gebruikersaccount heeft gebruikt of geopend, neem dan onmiddellijk contact met ons op via privacy@brunswick.com. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw Gebruikersaccount. 
 
U machtigt ons om de contactgegevens die u ons verstrekt, te gebruiken om met u te communiceren over onze Website en producten. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, onder meer door middel van berichten of e-mail, voldoen aan elke wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk is. U kunt ervoor kiezen om geen e-mails over marketing van ons te ontvangen door de afmeldinstructies te volgen die u in deze e-mails worden verstrekt. 
 
We behouden ons het recht voor om de toegang tot uw Gebruikersaccount te allen tijde te beëindigen, zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken om welke reden dan ook, waaronder maar niet beperkt tot inactiviteit of misbruik. Als de toegang tot uw Gebruikersaccount wordt beëindigd, verliest u mogelijk de toegang tot alle informatie die is opgeslagen in verband met uw Gebruikersaccount, en alle promotionele accountkredieten en alle andere vormen van waarde die mogelijk zijn gekoppeld aan uw Gebruikersaccount. Bij beëindiging blijven deze voorwaarden van toepassing op elk ander gebruik van de Website waarvan is toegestaan dat u deze mag doen.
 
De Website biedt verschillende mechanismen om uw Gebruikersaccount uit te schakelen of te verwijderen.  Bij veel van onze Websites kunt u zich aanmelden bij uw Gebruikersaccount en uw account uitschakelen of verwijderen via de accountinstellingen.  In sommige gevallen kan Brunswick een aantal van de gekoppelde accountgegevens voor rapportage- of wettelijke doeleinden bewaren nadat een Gebruikersaccount is uitgeschakeld of verwijderd.  
 
Houd er rekening mee dat als u een Gebruikersaccount bij ons hebt gemaakt en dat hetzelfde Gebruikersaccount zowel kan worden geopend via een website of via een mobiele app (bijv. VesselView), het verwijderen van de mobiele app niet uw Gebruikersaccount verwijdert.  U moet de website bezoeken om uw gebruikersaccount te verwijderen of contact met ons opnemen via privacy@brunswick.com
 
Voor Gebruikersaccounts van de Eigenaarsclub: om een Gebruikersaccount te beëindigen, moet u de website van de Eigenaarsclub bezoeken en uw instellingen wijzigen of een e-mail sturen naar privacy@brunswick.com om ons te melden dat u uw account wilt deactiveren en/of niet meer de boot bezit die is gekoppeld aan uw Gebruikersaccount.  

7.  Gemeenschapsforums en gebruikersinhoud

De Website kan u de gelegenheid bieden om opmerkingen in te dienen of anderszins materiaal te verzenden of te publiceren via de Website, waaronder, maar niet beperkt tot, productrecensies, blogs, ‘My Community’ secties, eigenaarsclubs en officiële Brunswick sociale media-accounts op Facebook of Twitter (gezamenlijk ‘Gemeenschapsforums’).  Informatie die u ons verstrekt, met uitzondering van productbestellingen en persoonsgegevens, wordt in deze voorwaarden ‘Gebruikersinhoud” genoemd.  In deze paragraaf 7, ‘Gemeenschapsforums en gebruikersinhoud”, staan aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op Gebruikersinhoud. 
 
U bent verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud die via de Website wordt ingediend, inclusief de legaliteit, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en copyright van dergelijke Gebruikersinhoud. Het is u verboden Gebruikersinhoud in te dienen die: (i) vals, frauduleus, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreuk op privacy of publiciteitsrechten is, inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend is; (ii) een strafbaar feit vormt of aanmoedigt, in strijd is met de rechten van een partij of anderszins aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of in overtreding is van enige wet, of (iii) in strijd is met de bepalingen van paragraaf 5, ‘Gebruik van de Website en Gedragsnormen.’  Wanneer u Gebruikersinhoud indient, verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om deze aan ons te verstrekken, dat deze de bovengenoemde verboden niet schendt en dat deze niet onjuist, vals of misleidend is.
 
Wanneer u Gebruikersinhoud verzendt, kan de profielinformatie die u hebt verstrekt in verband met uw Gebruikersaccount (bijv. uw gebruikersnaam) worden weergegeven met de Gebruikersinhoud. U verleent ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, volledig overdraagbare en sublicentieerbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, maken van afgeleide werken van, distribueren, uitvoeren, weergeven en op een andere manier exploiteren van Gebruikersinhoud op elke manier die nu bekend is of wordt ontwikkeld in de toekomst en voor elk doel, waaronder voor de ontwikkeling, productie en marketing van producten en in advertenties. U stemt ermee in dat (1) Gebruikersinhoud niet in vertrouwen aan ons wordt verstrekt; (2) er geen vertrouwelijke of fiduciaire relatie is tussen u en ons; en (3) u geen verwachting hebt dat we uw Gebruikersinhoud zullen beoordelen, erkennen of compenseren.
 
Om de mogelijkheid van misverstanden te voorkomen, is ons beleid om geen creatieve ideeën, productontwerpen, voorstellen, bedrijfsplannen of vergelijkbare materialen te accepteren die worden aangeboden als Gebruikersinhoud. Verstrek ons geen dergelijk materiaal. Als u dit toch doet, is de direct voorafgaande paragraaf van toepassing.
 
We kunnen Gebruikersinhoud weigeren of verwijderen zonder u daarvan in kennis te stellen. We kunnen Gebruikersinhoud controleren, maar zijn niet verplicht om dit te doen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade als gevolg van uw Gebruikersinhoud of soortgelijke inzendingen van andere gebruikers.

8.  Aankopen en financieringsinformatie

De Website biedt u mogelijk de mogelijkheid om producten te bestellen.  In sommige situaties kan de Website u mogelijk overdragen aan een derde partij die namens ons producten verkoopt of betalingen verwerkt. In deze paragraaf 8, ‘Aankopen’, staan aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke bestellingen.  
 
Financieringsinformatie. De Website biedt mogelijk mogelijkheden voor u om persoonsgegevens in te voeren en om aanvullende informatie te krijgen over financieringsmogelijkheden voor een aantal van onze producten.  Financieringsinformatie wordt verstrekt door derde partijen en is onderworpen aan de beleidslijnen en de voorwaarden van die derde partijen. 
 
Beschikbaarheid van producten en prijsstelling.  Niet alle producten zijn beschikbaar in alle modellen en kleuren. Wanneer u een product bestelt, wordt de prijs verduidelijkt tijdens het bestelproces. Alle prijzen zijn in Amerikaanse dollars.  U stemt ermee in om de prijs te betalen die in uw bestelling is vermeld, evenals eventuele toepasselijke belastingen en verzendkosten, wanneer deze van toepassing zijn. Hoewel we proberen accurate prijsinformatie op de Website te verstrekken, kan het gebeuren dat een prijs die op een Website wordt vermeld, soms een fout bevat.  Als we een dergelijke fout ontdekken, proberen we u hiervan op de hoogte te stellen via de contactgegevens in verband met uw bestelling. We geven u dan de keuze om uw bestelling te annuleren of de correcte prijs te betalen.  
 
Productbeschrijvingen.  We doen ons best om accuraat te zijn wanneer we producten op de Website beschrijven en weergeven.  We kunnen echter niet garanderen dat de door ons geleverde afbeeldingen correct worden weergegeven op uw apparaat of dat onze productbeschrijvingen en afbeeldingen altijd volledig, betrouwbaar, actueel en foutloos zijn. Als u een product koopt via de Website waarvan u denkt dat het niet zoals beschreven of afgebeeld is, kunt u het terugsturen voor zover hierin is voorzien in het toepasselijke retourbeleid.
 
Belastingen. Aankopen via de Website kunnen in bepaalde staten onderworpen zijn aan belastingen. Belastingtarieven verschillen van staat tot staat. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van alle dergelijke belastingen.
 
Kortingen en promoties. De specifieke voorwaarden van eventuele kortingen of andere promoties worden vermeld op het moment dat deze worden aangeboden.  Promoties kunnen niet worden gecombineerd, tenzij we specifiek anderszins aangeven. Het in aanmerking komen voor eventuele promoties wordt bepaald op het moment van uw bestelling. 
 
Bestelling. Wanneer u op de knop ‘Bestelling plaatsen’ klikt op de Website, plaatst u een voorstel om de relevante producten te kopen.  Hoewel we de ontvangst en verwerking van bestellingen per e-mail kunnen bevestigen, vormt deze bevestiging niet onze acceptatie van uw bestelling.  We kunnen niet garanderen dat alle artikelen die worden weergegeven op uw orderbevestiging op voorraad zijn op het moment dat uw bestelling wordt verzonden. We behouden ons het recht voor om elke bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren of te annuleren op elk moment voorafgaand aan verzending. Als we dit doen, proberen we u hiervan op de hoogte te stellen via de contactgegevens met betrekking tot uw bestelling. U gaat ermee akkoord niet te proberen de aangegeven kwantiteitslimieten (behalve waar specifiek vermeld) te overschrijden, de voorwaarden van een specifieke aanbieding of promotie te schenden, of bestellingen via de Website te plaatsen als we u hebben laten weten dat het verboden is om bestellingen via de Website te plaatsen.
 
Betaling. Wij accepteren alleen de betaalmethoden die op de Website worden vermeld. Wanneer u betalingsinformatie verstrekt, geeft u aan dat de gegevens accuraat zijn en dat u geautoriseerd bent om de verstrekte betaalmethode te gebruiken. Als uw betaalmethode is verlopen of anderszins ongeldig is wanneer wij proberen om deze in rekening te brengen, blijft u verantwoordelijk voor de betaling en voor alle kosten die wij maken om onbetaalde bedragen te innen, waaronder, maar niet beperkt tot, advocaat- en incassokosten.
 
Verzending naar onze Retailklanten. Verzendopties en toepasselijke kosten worden tijdens het bestelproces vermeld. De U.S. Postal Service levert aan postbussen, maar deze methode kan uw bestelling vertragen. Houd er rekening mee dat de verzendopties voor de volgende werkdag en de 2e werkdag niet beschikbaar zijn voor bezorging bij postbussen. We sturen u e-mails met updates over de status van uw bestelling zodra deze beschikbaar zijn. Er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor zendingen naar Alaska en Hawaï.
  
Verzenden naar adressen buiten de VS is beperkt beschikbaar en kan afhankelijk zijn van aanvullende voorwaarden, kosten en beperkingen. Dergelijke informatie wordt verstrekt tijdens het afrekenproces. Als u vragen hebt of extra informatie nodig hebt over verzending naar adressen buiten de VS, neem dan contact met ons op met behulp van de informatie in het gedeelte ‘Hoe contact met ons op te nemen” hieronder. 
 
De opgegeven verzendtijden en schattingen van leveringen zijn slechts schattingen en zijn niet bindend. Als een product niet langer beschikbaar is tussen de bestelling en de verwerking, zullen we uw bestelling annuleren en proberen u hiervan op de hoogte te stellen via de contactgegevens in met betrekking tot uw bestelling. De wettelijke eigendom van producten en het risico van verlies of beschadiging van de producten worden aan u overgedragen wanneer producten aan de vervoerder worden geleverd. U bent verantwoordelijk voor het indienen van eventuele claims bij de vervoerder voor beschadigde en/of verloren gegane zendingen.
 
Retouren. Het retourbeleid is op de betreffende Website geplaatst.  We behouden ons het recht voor om een terugbetaling of creditering te weigeren en het recht om de kosten van de retourzending van u terug te krijgen, als een product dat u retourneert (1) niet in aanmerking komt voor retournering, in overeenstemming met het betreffende retourbeleid of de voorwaarden van een specifieke aanbieding of promotie, of (2) na de levering aan u schade heeft geleden, waaronder als gevolg van misbruik door u. We nemen de wettelijke eigendom van geretourneerde producten pas over nadat ze zijn aangekomen en worden verwerkt op onze aangewezen retourlocatie. 
 
Retourvoorwaarden en -beleid kunnen variëren. Controleer het retourbeleid van de Website waar u een aankoop doet voor aanvullende informatie. Wanneer de retourvoorwaarden en -beleid voor een bepaalde Website verschillend zijn van wat hierboven in deze Voorwaarden staat vermeld, zullen die specifieke retourvoorwaarden en -beleid prevaleren. 

9. Wedstrijden en sweepstakes

Brunswick kan sweepstakes of wedstrijden aanbieden, die kunnen worden georganiseerd door of worden aangeboden in samenwerking met derde partijen. Voor dergelijke wedstrijden of sweepstakes kunnen aanvullende of andere voorwaarden gelden. De relevante voorwaarden worden geplaatst waar de informatie wordt verzameld om deel te nemen aan de wedstrijd of sweepstakes. Als de andere voorwaarden niet overeenkomen met deze Voorwaarden, zullen de andere voorwaarden van toepassing zijn op die wedstrijd of sweepstakes. 

10. Intellectuele eigendom

Alle inhoud op de Website, waaronder tekst, ontwerpen, grafische afbeeldingen, handelsmerken, servicemerken, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, downloads, interfaces en software, alle intellectuele eigendom van Brunswick en de selectie en rangschikking van een van de deze zijn de exclusieve eigendom van Brunswick, haar aanbieders van inhoud en van toepassing zijnde eigenaren van handelsmerken en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetgeving. Het kopiëren, downloaden en/of afdrukken van inhoud op de Website is alleen voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik en is afhankelijk van het feit dat u geen enkele auteursrechtelijke, handelsmerk- of andere kennisgeving van eigendom op de inhoud wijzigt of verwijdert. Elk ander gebruik van inhoud op of verkregen van de Website, inclusief maar niet beperkt tot de wijziging, distributie, verzending, uitvoering, uitzending, publicatie, licentieverlening, reverse engineering, overdracht of verkoop van, of het creëren van afgeleide werken van, alle inhoud verkregen van de Website is uitdrukkelijk verboden. Brunswick, haar aanbieders van inhoud en van toepassing zijnde eigenaren van handelsmerken behouden volledige en complete eigendom van de inhoud die op de Website wordt aangeboden, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Niets op de Website kan worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of recht om inhoud te gebruiken, met inbegrip van handelsmerken, logo's of dienstmerken die op de Website worden weergegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, tenzij anders hierin beschreven. Brunswick behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan in en op de Website en de inhoud ervan.
 
We kunnen via de Website intellectuele eigendom beschikbaar stellen aan dealers en andere derde partijen met wie we aanvullende overeenkomsten hebben afgesloten. In sommige gevallen zijn deze materialen onderworpen aan afzonderlijke overeenkomsten of voorwaarden die op de betreffende Website kunnen worden geplaatst of waarvoor afzonderlijke verificatiereferenties nodig zijn.  

11. Digital Millennium Copyright Act Notice

Brunswick respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt u hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat bepaalde inhoud die op de Website wordt weergegeven, is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht volgens de Amerikaanse wetten inhoudt, stuur dan de volgende informatie naar de hieronder vermelde Digital Millennium Copyright Act Agent:
Brunswick Corporation
Brunswick Privacy Office
Attn: Law Department/Copyright Agent
26125 N. Riverwoods Blvd. 
Mettawa, IL 60045
847-735-4002
 
Voor de doelmatigheid, moet de kennisgeving ALLE volgende elementen bevatten:
1. een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar te handelen;
 
2. identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden;
 
3. voldoende informatie om de vermeende schending van materiaal op de Website te lokaliseren;
 
4. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige informatie die nodig is om Brunswick in staat te stellen contact op te nemen met de persoon die de kennisgeving indient;
 
5. een verklaring dat de persoon die de kennisgeving indient er te goeder trouw van overtuigd is dat de vermeende schending niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 
6. een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is en, op straffe van meineed, dat de persoon die de kennisgeving indient de eigenaar van het copyright is of anderszins gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het copyright.
 
Brunswick is op geen enkele manier verplicht actie te ondernemen op basis van een kennisgeving van vermeende overtreding, en het absolute recht en discretie om informatie en/of materiaal van de Website te verwijderen blijft bij Brunswick.

12. Geschillenbeslechting

Als u een geschil hebt met of een claim hebt tegen Brunswick (een ‘Claim’) die voortkomt uit of verband houdt met de Website, deze Voorwaarden, elk product verkregen via de Website, of communicatie tussen u en ons met betrekking tot de Website, en de claim is niet opgelost door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Hoe contact met ons op te nemen’ van deze Voorwaarden, dan zijn U en wij het erover eens om dergelijke geschillen op te lossen door middel van een individuele bindende arbitrage of een individuele actie in een rechtbank voor kleine claims. Groepsarbitrages en groepsacties zijn niet toegestaan en uw Claim kan niet worden samengevoegd met de claim van een andere persoon. De paragraaf 12 blijft van kracht na beëindiging van uw gebruik van de Website of een Gebruikersaccount die u hebt.
 
Op grond van deze paragraaf 12 geven u en Brunswick elk het recht op om naar de rechter te stappen en een Claim te laten horen door een rechter of jury, behalve in de rechtbank voor kleine claims. De bepalingen van deze paragraaf 12 vormen de schriftelijke overeenkomst tussen u en Brunswick om Claims in het kader van de Federale arbitragewet te arbitreren of om Claims te laten beslechten in de rechtbank voor kleine claims. Elke wijziging aan deze Overeenkomst moet schriftelijk en door u en Brunswick worden ondertekend. 
 
Voordat u een arbitrageprocedure begint of een rechtbank voor kleine claims instelt met betrekking tot uw Claim, moet u ons eerst een schriftelijke kennisgeving sturen van uw claim (‘Kennisgeving’).  De Kennisgeving moet (1) per gecertificeerde post worden verzonden; (2) gericht zijn aan Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045; (3) de aard van uw claim beschrijven; en (4) de schade of andere hulp die u zoekt specificeren.  U moet een dergelijke Kennisgeving binnen één jaar nadat uw Claim is opgebouwd indienen.  Anders ziet u af van de claim.  Als wij en u de Claim vervolgens niet binnen 30 dagen na ontvangst van uw Kennisgeving hebben opgelost, kunt u of kunnen wij een arbitrage beginnen of een rechtbank voor kleine claims actie instellen om de Claim op te lossen.
 
Een dergelijke arbitrage wordt beheerd door de American Arbitration Association (‘AAA’) en uitgevoerd voor een enkele arbiter volgens de regels, waaronder, zonder beperking, de arbitersregels voor consumenten van de AAA, beschikbaar op https://www.adr.org of door te bellen naar 800-778-7879. De arbiter zal deze Voorwaarden toepassen en is hieraan gebonden, past de toepasselijke wet en de feiten toe en geeft een met redenen omklede toekenning.  In omstandigheden waarin de toepasselijke regels voorzien in een persoonlijke hoorzitting, vindt deze hoorzitting op uw verzoek plaats in de Amerikaanse county (of de parochie) van uw woonplaats, of anders in Chicago, Illinois.  
 
Voor elke claim die niet hoger is dan $ 50.000, betalen we alle kosten voor archivering en arbitrage, tenzij de arbiter vindt dat de arbitrage onbeduidend was of een ongepast doel had.  Als de arbiter u een schadevergoeding toekent die groter is dan onze laatste schriftelijke schikkingsaanbieding die vóór aanvang van de arbitrage werd gecommuniceerd, betalen wij u het bedrag ter hoogte van $ 1000 of het bedrag van de toekenning.

13. DISCLAIMERS

GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE WORDT AANGEBODEN OP BASIS VAN ‘IN HUIDIGE STAAT’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’. WE BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM DE TOEGANG TOT DE WEBSITE OF EEN FUNCTIE OF EEN DEEL DAARVAN OP ELK MOMENT TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN. BRUNSWICK WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DAT MATERIAAL OP DE WEBSITE EEN NIET-SCHENDING IS, EVENALS GARANTIES GEÏMPLICEERD DOOR EEN UITVOERING OF EEN BEHANDELING; DAT TOEGANG TOT DE WEBSITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; DAT EVENTUELE GEBREKEN WORDEN GECORRIGEERD; DAT DE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN BESCHIKBAAR ZAL BLIJVEN; DAT DE WEBSITE VEILIG IS; DAT DE WEBSITE OF DE SERVER DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR MAAKT, VIRUSVRIJ IS; OF DAT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE COMPLEET, ACCURAAT OF ACTUEEL IS. DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ERKENT U HIERBIJ DAT ALLE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN OF ONTVANGEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE MOGELIJK NIET VEILIG IS EN KAN WORDEN ONDERSCHEPT DOOR ONBEVOEGDE PARTIJEN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VAN BRUNSWICK OF VIA OF VAN DE WEBSITE, CREËERT ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. BRUNSWICK GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE INHOUD OP DE WEBSITE IN TERMEN VAN VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, ACCURAATHEID, ADEQUAATHEID, BRUIKBAARHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BRUNSWICK STELT DE WEBSITE KOSTELOOS BESCHIKBAAR. U BEGRIJPT EN ERKENT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DAT DERGELIJK GEBRUIK OP UW EIGEN RISICO EN DISCRETIE IS. BRUNSWICK, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DEALERS OF LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN ENIG OPZICHT VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE OF MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN GEADVERTEERD OF VERKREGEN VIA DE WEBSITE, HET VERWIJDEREN OF WISSEN VAN MATERIALEN DOOR BRUNSWICK DIE ZIJN INGEDIEND OF GEPLAATST OP HAAR WEBSITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS BRUNSWICK OF EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. ALS INHOUD VAN DE WEBSITE WORDT GEDOWNLOAD, GEBEURT DIT OP EIGEN RISICO EN ZONDER ENIGE DISCRETIE. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN. BRUNSWICK IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE TEKORTKOMING OF VERTRAGING IN ONZE UITVOERING ALS GEVOLG VAN EEN OORZAAK BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE, MET INBEGRIP VAN OORLOGSHANDELINGEN, OVERMACHT, HANDELINGEN VAN VERLADERS OF ANDERE EXTERNE DIENSTVERLENERS, AARDBEVINGEN, OVERSTROMINGEN, EMBARGO'S, OPROER, SABOTAGE , ARBEIDSTEKORT OF -GESCHIL, OVERHEIDSHANDELINGEN, STROOMSTORINGEN OF -UITVAL VAN HET INTERNET OF COMPUTERAPPARATUUR. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT, ZONDER BEPERKING, VOOR ALLE SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN EEN DEFECT IN DE UITVOERING, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, SCHRAPPINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUSSEN, BESTANDSCORRUPTIE, COMMUNICATIELIJNSTORINGEN, NETWERK OF SYSTEEMSTORINGEN, WINSTDERVING, DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF GEBRUIK VAN EEN RECORD OF GEGEVENS EN ELK ANDER TASTBAAR OF IMMATERIEEL VERLIES. GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE ERKENNEN EN STEMMEN ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT BRUNSWICK EN LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN EEN VAN DE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR EEN VAN DE BOVENSTAANDE CLAIMS IS OM HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ONMIDDELLIJK TE STAKEN. 

15. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Brunswick en haar gelieerde ondernemingen, en hun functionarissen, bestuurders, medewerkers, contractanten, tussenpersonen, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten en gerechtskosten, die voortvloeien uit of voortvloeien uit het gebruik van de Website en elke overtreding van deze Voorwaarden. Als u technische storingen veroorzaakt op de Website of de systemen die de Website uitzenden, stemt u ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten die voortvloeien uit of voortvloeien uit die onderbreking. Brunswick behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle te nemen over zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling en, in dat geval, stemt u ermee in om met Brunswick samen te werken ter verdediging van deze zaak.

16. Jurisdictie

De Website wordt beheerd door Brunswick vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten. De wetten van de staat Illinois regelen deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Website. Als de Website wordt benaderd vanuit een locatie buiten de Verenigde Staten, gebeurt dit op eigen risico en naar eigen goeddunken, met dien verstande dat wetten die van toepassing zijn op een buitenlandse locatie niet van toepassing zijn op de Website. 

17. Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met geplaatst beleid of operationele regels, vormen de volledige kennis van Brunswick en gebruikers en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot de Website.

18. Scheidbaarheid

Als enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende bepalingen van kracht.

19. Hoe contact met ons op te nemen

Vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden of de Website kunnen worden gericht aan:
 
 
telefoon: (847) 735-4002 of 855-283-1103
 
post: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045
 
Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website.
Lankhorst Taselaar | Komeet 13 | 8448 CG | Heerenveen (industrieterrein IBF)